796 567 678, 798 635 536 biuro@manufakturaprojektow.pl

Oferta

3.3.3 GO TO BRAND EXPO

Dofinansowanie przeznaczone jest na rozwój eksportu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Program jest skierowany do przedsiębiorców, promujących markę produktową, którzy prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z tematyką targów, w których zamierzają wziąć udział (w roli wystawcy lub zwiedzającego) w ramach Programu.

 

 

Termin realizacji projektu: 1 marca 2021 r. – 30 września 2022 r.

 

 

Rynki, na których mogą odbywać się działania w projekcie:

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman.

 

 

Pozyskamy dofinansowanie na:

Uczestnictwo w targach 

– Misje wyjazdowe 

– Misje przyjazdowe

– Zakup usługi doradczej

Udział w Polsko–Emirackim Forum Gospodarczym grudzień 2021 

Nabycie lub wytworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych

– Produkcję i emisję spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych

– Zagraniczną reklamę prasową, internetową, reklamę w katalogach targowych i branżowych,

– Przygotowanie obcojęzycznej strony internetowej / obcojęzycznego modułu do istniejącej strony

– Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych.

 

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

– w przypadku dofinansowania w postaci pomocy publicznej 50%;

– w przypadku dofinansowania w postaci pomocy de minimis:

 • 60% dla średniego przedsiębiorcy;
 • 75% dla małego przedsiębiorcy;
 • 80% dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
 • 85% dla mikroprzedsiębiorców z pozostałych województw.

 

Maksymalna kwota dofinansowania: 100.000,00 EURO (455.650,00 PLN)

3.3.3 GO TO BRAND

Dofinansowanie przeznaczone jest na rozwój eksportu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających w dokumencie rejestrowym kod PKD odpowiadający następującym branżom:

 • MODA POLSKA
 • MASZYNY I URZĄDZENIA
 • BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKA
 • BUDOWA I WYKAŃCZANIE BUDOWLI
 • CZĘŚCI SAMOCHODOWE I LOTNICZE
 • IT/ICT
 • POLSKIE SPECJALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE
 • KOSMETYKI
 • MEBLE
 • SPRZĘT MEDYCZNY
 • JACHTY I ŁODZIE
 • SEKTOR USŁUG PROZDROWOTNYCH

Pozyskamy dofinansowanie na:

Uczestnictwo w targach krajowych i zagranicznych (koszty: wynajęcie powierzchni wystawienniczej, zabudowa stoiska, obsługa techniczna stoiska, wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, podróże służbowe, transport eksponatów)

Misje wyjazdowe (w szczególności koszty związane z podróżami służbowymi)

Nabycie lub wytworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych: gadżety reklamowe, materiały drukowane np. katalogi foldery, ulotki, wizytówki

– Produkcję i emisję spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych

– Zagraniczną reklamę prasową, internetową, reklamę w katalogach targowych i branżowych, 

– Przygotowanie obcojęzycznej strony internetowej lub obcojęzycznego modułu do istniejącej strony

– Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych.

 

Maksymalna intensywność dofinansowania:

Maksymalna kwota dofinansowania: 100.000 EURO (wg kursu PLN/EUR z dnia ogłoszenia konkursu).

NASZE DOŚWIADCZENIE: 197 POZYTYWNIE OCENIONYCH PROJEKTÓW Z PODDZIAŁANIA 3.3.3 GO TO BRAND

2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

Dofinansowanie przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

I ETAP – USŁUGOWY

Pozyskamy dofinansowanie na: opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego

85% dofinansowania  

Maksymalna wartość dofinansowania: 340.000 PLN 

Minimalna wartość projektu: 60.000 PLN 

Maksymalna wartość projektu: 400.000 PLN 

 

Wykonawcą usługi mogą być: jednostki naukowe posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B; spółki celowe uczelni; spółki celowe jednostki naukowej; centra transferu technologii uczelni; przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego; akredytowane laboratoria lub notyfikowane laboratoria.

II ETAP – INWESTYCYJNY

Pozyskamy dofinansowanie na: wdrożenie  innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania i etapu

Maksymalnie 60% dofinansowania (zależnie od województwa) 

Maksymalna wartość dofinansowania: 560.000 PLN 

Maksymalna wartość projektu: 800.000 PLN

 

Wydatki podlegające wsparciu:

 • Nabycie/wytworzenie środków trwałych (maszyn lub urządzeń);
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
1.4.1 PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubuskiego.

Pozyskamy dofinansowanie na:

 • Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych: wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego; transport i ubezpieczenie eksponatów; wpis do katalogu targowego; opłata rejestracyjna; reklama w mediach targowych; podróże służbowe; materiały promocyjne.
 • Udział w krajowych imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym: wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego; transport eksponatów; wpis do katalogu targowego; opłata rejestracyjna; reklama w mediach targowych; materiały promocyjne.
 • Udział w misjach gospodarczych za granicą: podróże służbowe; opłata za najem sal (wraz z niezbędnym osprzętem i usługą kateringu) na potrzeby spotkań biznesowych podczas misji gospodarczych; materiały promocyjne.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest przedstawienie strategii rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniającej plan rozwoju działań eksportowych na etapie wnioskowania o dofinansowanie.

 

POZIOM DOFINANSOWANIA: 85% 

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 425.000,00 PLN

3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego.

 

Pozyskamy dofinansowanie na:

-Opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

– Wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa, które może polegać na realizacji następujących działań:

 • doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych
 • doradztwo dotyczące opracowania koncepcji marki/wizerunku za granicą
 • doradztwo w zakresie dostosowania produkcji do rynków zagranicznych
 • uzyskanie certyfikatów / pozwoleń / homologacji itp.
 • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych
 • udział w targach o statusie międzynarodowym na terenie Polski

Projekt nie może polegać wyłącznie na opracowaniu strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Warunkiem otrzymania wsparcia jest przedstawienie strategii / planu działalności międzynarodowej na etapie wnioskowania o dofinansowanie

 

POZIOM DOFINANSOWANIA: 50%

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 200.000,00 PLN 

3.5.3 INTERNACJONALIZACJA MŚP

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego.

Pozyskamy dofinansowanie na:

 • zakup specjalistycznych analiz, ekspertyz, badań rynkowych;
 • zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych;
 • koszty usług doradczych w zakresie dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu/usługi na nowy rynek docelowy, przygotowanie produktu/usługi do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym, uzyskanie certyfikacji, akredytacji, uzyskanie ochrony własności przemysłowej za granicą, odnoszące się do produktów/usług przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych na docelowym rynku zagranicznym);
 • udział w targach i imprezach wystawienniczych, krajowych i zagranicznych (w tym: koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej, koszty zabudowy i obsługi stoiska wystawowego, wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych, zakup usług w zakresie transportu eksponatów, koszty usługi tłumaczeń, podróże służbowe – zakwaterowanie maksymalnie 4 osób oraz transport osób na targi).

Warunkiem otrzymania wsparcia jest posiadanie strategii / planu działalności międzynarodowej na etapie wnioskowania o dofinansowanie

 

POZIOM DOFINANSOWANIA: 50%

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 200.000,00 PLN